Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze website (‘website’) wordt beheerd door Horeca Hero. Onze kernactiviteit is [xxx]. We fungeren als data controller.

We streven naar een correcte manier van handelen. We gaan integer te werk en hebben respect voor uw privacy. U hebt ons uw persoonsgegevens toevertrouwd en we willen er alles aan doen om de persoonsgegevens die u met ons deelt, te beschermen en om uw informatie op een open en transparante manier te verwerken, met name in overeenstemming met de General Data Protection Regulation 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’ – de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze privacyverklaring willen we u beter uitleggen waarom en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken bij het verrichten van activiteiten die deel uitmaken van onze bedrijfsuitoefening zoals hierna beschreven of bij uw gebruik van onze website, aan wie we die informatie doorgeven, welke rechten u hebt en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of verzoeken.

Wat valt er onder deze privacyverklaring?

Wanneer we in deze beleidsverklaring verwijzen naar ‘onze website’ of ‘deze website’, bedoelen we deze specifieke webpagina’s.

Deze website bevat links naar verschillende subwebsites verstrekt door derden. We proberen weliswaar om enkel links op te nemen naar websites die onze strenge normen en ons respect voor privacy delen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van andere websites. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor gegevens die door deze website zijn verzameld. Deze subwebsites vallen onder hun eigen privacyverklaringen.

We sporen u aan om deze privacyverklaringen te bekijken wanneer u linkt naar deze subwebsites, nog voor u persoonlijke informatie vrijgeeft.

Hoe verkrijgen we gegevens?

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als die verband houden met de uitvoering van activiteiten die deel uitmaken van onze bedrijfsuitoefening zoals hierna beschreven of als u onze website gebruikt.

We kunnen dergelijke gegevens verzamelen of verkrijgen doordat u die aan ons geeft (bijvoorbeeld in een formulier op onze website), doordat anderen die gegevens aan ons geven (bijvoorbeeld uw werkgever of externe dienstverleners op wie we een beroep doen om te helpen bij onze bedrijfsvoering) of omdat ze openbaar zijn.

Wanneer andere partijen ons persoonsgegevens over u verstrekken, doen we redelijke inspanningen om in ons contract met die partij bepalingen op te nemen met de eis dat ze de privacywetten en -voorschriften met betrekking tot die informatie naleven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat die partij u een behoorlijke kennisgeving heeft verstrekt en dat ze de nodige toestemming heeft verkregen om deze informatie door ons te laten verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen doordat we die gegevens over u observeren of afleiden uit de manier waarop u met ons of met anderen communiceert.

Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we ze?

De door ons verzamelde of verkregen persoonsgegevens bevatten onder meer het volgende: identificatiegegevens (zoals e-mailadres, plaats van outlet/werkgever), elektronische identificatiegegevens (identificatoren van cookies, gelogde gegevens, IP-adressen, taal en type van uw browser, uw toegangstijden, …).

Het soort persoonsgegevens dat we verzamelen hangt af van de aard van de door ons geleverde diensten of van de manier waarop u onze website gebruikt, zoals:

Activiteiten op onze website – Als u wilt deelnemen aan activiteiten op onze website (zoals trainingen en/of winacties), vragen we u om de noodzakelijke informatie om de deelname aan deze activiteiten mogelijk te maken. Het is belangrijk om te weten dat alle persoonlijke informatie die u deelt op social media apps, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van de app. We hebben weinig tot geen controle over deze andere gebruikers. Daarom kunnen we niet garanderen dat de informatie die u deelt op een social media app, zal worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Informatie die we automatisch over u verzamelen – Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen of verkrijgen we automatisch persoonsgegevens van u doordat we die gegevens over u observeren of afleiden uit de manier waarop u met ons of met anderen communiceert. We gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. We gebruiken deze samengevoegde gegevens om uw gebruikservaring van onze website te verbeteren (bijvoorbeeld om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en uw aandacht te vestigen op informatie over onze producten en diensten die u zou kunnen interesseren) en om ervoor te zorgen dat de website efficiënt werkt. Zo kunnen wij (of onze dienstverleners) gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die op een browser van de gebruiker worden geplaatst) die persoonsgegevens kunnen verzamelen. Aanvullende informatie over de manier waarop we cookies gebruiken vindt u hierna (‘cookies’).

De rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

We zijn wettelijk verplicht om in deze privacyverklaring de rechtsgronden waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken, te beschrijven.

Dit houdt in dat we uw persoonsgegevens die via onze website voor de hierboven vermelde doelstellingen zijn verzameld, gebruiken: (a) omdat de informatie vereist is om onze diensten aan u of onze klant te kunnen verlenen; (b) vanwege onze legitieme belangen bij de effectieve levering van onze diensten aan u of onze klant; (c) vanwege onze legitieme belangen bij de effectieve en rechtmatige bedrijfsuitoefening zolang uw belangen niet zwaarder wegen dan onze belangen.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u bepaald marketingmateriaal te kunnen aanbieden, zullen wij u dit marketingmateriaal enkel geven wanneer u ons een dergelijke toestemming hebt gegeven. Indien u niet langer marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen, kunt u klikken op de link ‘uitschrijven’ in alle dergelijke vormen van communicatie.

Openbaarmakingen

In verband met een of meer van de doeleinden beschreven in het bovenvermelde punt ‘Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we ze?’, aan derden die diensten aan ons leveren, en die redelijkerwijs toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben voor een of meer van de doeleinden beschreven in het punt ‘Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we ze?’ hierboven.

Merk op dat sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens naar wie we hierboven hebben verwezen, eventueel gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgclausules zijn om uw persoonsgegevens te beschermen op een manier die beantwoordt aan onze wettelijke verplichtingen. Een adequate waarborg is bijvoorbeeld een overeenkomst over gegevensoverdracht met de ontvanger op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

In het algemeen zullen we alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken als we daar wettelijk toe verplicht zijn, of wanneer we menen dat een bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander wettelijk proces dat ons werd betekend.